Геотермальные электрические станции. Альтернативные источники энергии.
Альтернативные источники энергии

электронный журнал

Геотермальные электрические станции.Геотермальные электрические станции Ге́отермальна енергія в Укр́аїні ма́є зна́чні по́тенційні ре́сурси. Ра́йонами її мо́жливого ви́користання є Кри́м, За́карпаття, При́карпаття, До́нецька, За́порізька, По́лтавська, Ха́рківська, Хе́рсонська та́ Че́рнігівська обл́асті.

Зміст

 • 1 За́гальна ха́рактеристика
 • 2 Про́екти і ре́алізовані по́тужності
 • 3 Пе́рспективи і га́лузі ви́користання
 • 4 Ди́в. та́кож
 • 5 При́мітки
 • 6 Література і дже́рела

За́гальна ха́рактеристика[ре́д. | ре́д. ко́д]

Про́гнозні екс́плуатаційні ре́сурси те́рмальних во́д Укр́аїни за́ за́пасами те́пла екв́івалентні ви́користанню бли́зько 10 млн т у.п. на́ рік. Се́ред пе́рспе́ктивних ра́йонів для́ по́шуків і ро́звідки ге́отермальних ре́сурсів зна́ходиться До́нецький ба́сейн. Ге́отермальні електростанції за́вжди ге́ографічно «при́в'язані» до́ ра́йонів ге́отермальних ро́довищ. Зна́чні ма́сштаби ро́звитку ге́отермальної енергетики в ма́йбутньому мо́жливі ли́ше при́ одержанні те́плової енергії бе́зпосередньо з гірських по́рід (пе́трогеотермальна енергія). В цьо́му ви́падку те́плоносій ви́значеного по́тенціалу утв́орюється в ре́зультаті те́плообміну во́ди, яка на́гнітається при́ ко́нтакті у тріщині, з ви́сокотемпературними гірськими по́родами в зо́ні при́родної чи́ шту́чно ство́реної про́никності з на́ступним ви́веденням те́плоносія на́ по́верхню. Для́ ра́йонів зі спри́ятливими умовами ге́отермальні ста́нції мо́жуть за́довольнити місцеві по́треби в електроенергії. Во́ни до́цільні в те́хнологічних про́цесах ха́рчової та́ місцевої пе́реробної про́мисловості, при́ ви́робництві бу́дівельних ма́теріалів то́що.

Про́екти і ре́алізовані по́тужності[ре́д. | ре́д. ко́д]

 • Пе́ршу ге́отермальну си́стему в Укр́аїні збу́довано у 1988 р. на́ те́риторії с. Іллінки Са́кського ра́йону Кри́му. 
 • У 1996 ро́ці бу́ла ро́зро́блена Про́грама «Екологічно чи́ста ге́отермальна енергетика Укр́аїни».
 • Ста́ном на́ 2004 р. в Укр́аїні вве́дено де́в'ять́ ге́отермальних уст́ановок Геотермальные электростанции принцип работы плюсы минусы за́гальною по́тужністю 10,6 МВт.

Пе́рспективи і га́лузі ви́користання[ре́д. | ре́д. ко́д]

 • За́галом в Укр́аїні ге́отермальна електроенергетика мо́же ро́звиватися за́ та́кими на́прямами:
 • 1. Се́редні Ге́оЕС одиничною по́тужністю 10—20 МВт на́ ба́зі ро́довищ з те́мпературою по́над 120 °С.
 • 2. Ма́лі Ге́оТЕС одиничною по́тужністю 0,05—5 МВт з те́мпературою 90—120 °С.
 • 3. Ко́мбіновані електростанції з ви́користанням ге́отермальної енергії та́ орѓанічних па́лив (ву́гілля, га́з, то́рф, біомаса).
 • 4. Ко́мбіновані енерготехнічні ву́зли для́ ви́робництва електрики, те́пла та́ отр́имання цінних про́дуктів з ге́отермальних во́д.[1]

Ди́в. та́кож[ре́д. | ре́д. ко́д]

 • Відновлювана енергетика в Укр́аїні
 • Ге́отермальна енергетика

При́мітки[ре́д. | ре́д. ко́д]

 1. ↑ Ге́отермальна енергетика: ви́робництво електричної і те́плової енергії / А.А. До́лінський, А.А. Ха́латов // Вісник На́ціональної академії на́ук Укр́аїни. — 2016. — № 11. — С. 76-86.

Література і дже́рела[ре́д. | ре́д. ко́д]

 • У. Ю. Па́лійчук. Ви́користання ге́отермальної енергії в Укр́аїні: Мо́жливості та́ пе́рспе́ктиви// Но́вітні те́хнології тра́нспортування на́фти і га́зу. На́уковий вісник ІФНТУНГ. 2012. № 2(32) ISSN 1993—9965.
 • Ге́отермальна енергетика
 • Пе́рспективи та́ по́тенціал ро́звитку ге́отермальної енергетики в Укр́аїні
 • Ге́отермальна енергетика: ви́робництво електричної і те́плової енергії / А.А. До́лінський, А.А. Ха́латов // Вісник На́ціональної академії на́ук Укр́аїни. — 2016. — № 11. — С. 76-86./Geothermal energy: the electricity and thermal energy production. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/109877/10-Dolinskiy.pdf?sequence=1
Ча́стина інформації в цій ста́тті за́старіла. Бу́дь ла́ска, до́поможіть Вікіпедії, оновивши її. (ве́ресень 2016) Це́ не́завершена ста́ття з те́хнології.
Ви́ мо́жете до́помогти про́екту, ви́прави́вши або до́писавши її.
Геотремальные электростанции в России

Статьи

 • Геотермальные электростанции принцип работы плюсы минусы
 • Геотермальные электростанции
 • Геотремальные электростанции в России
 • Геотермальная электростанция — Википедия с видео WIKI 2
 • Принцип работы геотермальной электростанции Автономный.
 • Геотермальная электростанция — Wikimedia Foundation
 • 2.6. Геотермальные электростанции
 • Геотермальная электростанция ГеоЭС или ГеоТЭС .
 • Геотермальные электростанции в России их преимущества.
 • Тепло Земли . Наука и жизнь . Форварды геотермальной энергетики