Гібридні сонячні інвертори від компанії правильне електроживлення. Альтернативные источники энергии.
Альтернативные источники энергии

электронный журнал

Гібридні сонячні інвертори від компанії правильне електроживлення.Гібридні сонячні інвертори від компанії Правильне електроживлення Ри́с.3. Авт́ономний інвертор на́пругиАвт́ономний інвертор на́пруги (АІН) фо́рмує в на́вантаженні на́пругу, а фо́рма стру́му ви́значається па́раметрами на́вантаження. В схе́мі АІН ви́користовуються по́вністю ке́ровані клю́чі: тра́нзистори або ти́ристори, що́ ви́микаються за́ ко́лом ке́рування. Ти́ристори, що́ не́ ви́микаються за́ ко́лом ке́рування, ви́користовуються в ко́мбінації з ву́злами при́мусової ко́мутації з по́передньо за́рядженим ко́нденсатором.Особливості АІН:1. Дже́рело по́стійного стру́му пра́цює в ре́жимі дже́рела ЕРС́. Для́ цьо́го па́ралельно до́ вхо́ду АІН вми́кається ко́нденсатор до́статньо ве́ликої ємності, що́ на́дає дже́релу вла́стивості ге́нератору на́пруги (на́пруга на́ вхо́ді АІН не́змінна). Клю́чі схе́ми ко́мутують дже́рело, чи́м за́безпечується зміна на́прямку на́пруги на́ на́вантаженні. При́ цьо́му вхідний стру́м змінюється стри́бком, що́ не́ при́пускає на́явності індуктивності на́ вхо́ді АІН. Для́ за́побігання впли́ву індуктивності вхідних кіл ко́нденсатор фільтру вста́новлюється біля клю́чів АІН.Ри́с.4. Діаграми на́пруги та́ стру́му при́ ро́боті АІН2. Схе́ма ве́нтильного ко́мутатора по́винна ма́ти дво́бічну про́відність, що́ і за́безпечує обм́ін енергією між акт́ивно-індуктивним на́вантаженням і дже́релом (ко́нденсатором на́ вхо́ді, якщ́о ви́користовується ви́прямляч з одн́обічною про́відністю).При́мітка: для́ пе́редавання ре́активної енергії (і акт́ивної) в ме́режу мо́жна ви́користовувати ве́дений ме́режею інвертор або акт́ивний ви́прямляч.При́нцип ро́боти схе́ми :На́ вхо́ді АІН діє дже́рело ЕРС́, на́пруга на́ ви́ході ве́нтильної гру́пи пря́мокутна, а фо́рма стру́му ви́значається ха́рактером на́вантаження. На́пруга на́ на́вантаженні пе́ремикається ми́ттєво, то́му на́вантаження мо́же бу́ти акт́ивним або акт́ивно-індуктивним. (ри́с.3, 4).При́ ро́боті схе́ми з акт́ивно-індуктивним на́вантаженням у мо́мент по́чинають про́водити ти́ристорі , . Під дією при́кладеної на́пруги стру́м на́ростає по́ екс́поненті. У мо́мент ти́ристори , ви́микаються, але стру́м че́рез на́вантаження йде́ в то́му ж на́прямку че́рез діоди , за́ ра́хунок енергії, за́пасеної в індуктивності, при́ цьо́му на́пруга на́ на́вантаженні вже́ змінила зна́к, а стру́м по́ступо́во спа́дає. У мо́мент стру́м до́рівнює ну́лю і вми́каються ти́ристори і , по́лярність на́пруги при́ цьо́му не́ змінюється, а стру́м змінює на́прямок. Діоди при́значені для́ по́вернення ре́активної енергії в дже́рело жи́влення. Ко́нденсатор її при́ймає.Ри́с.5. Мо́стова схе́ма тра́нзисторного інвертора на́пругиСтру́ктура авт́ономного інвертора У за́гальному ви́падку стру́ктура інвертора скла́дається з та́ких елементів:– вхідний фільтр (Ф1), що́ за́безпечує не́обхідну якість вхідного стру́му (на́пруги), на́дання дже́релу енергії вла́стивостей, що́ за́безпечують но́рмальне фу́нкціонування схе́ми ве́нтильного ко́мутатора, а та́кож зме́ншує не́гативний впли́в на́ дже́рело та́ інших спо́живачів енергії;– ве́нтильний ко́мутатор (ВК) у по́дальшому бе́зпосередньо інвертор, що́ по́ряд із пе́ретворенням, за́безпечує ре́гулювання па́раметрів змінного стру́му — ча́стоти і амп́літуди. Ви́хідний си́гнал, зви́чайно, ма́є ха́рактер імпульсів, фро́нти яких ма́ють зна́чну кру́тизну і, як на́слідок, скла́дний га́рмонійний спе́ктр. Це́ не́гативно впли́ває на́ ро́боту спо́живача енергії, а та́кож при́зводить до́ зна́чних до́даткових ви́трат під ча́с пе́редавання енергії на́ відстань;– ви́хідний тра́нсформатор (TV) для́ узѓодження ви́хідної на́пруги з на́пругою спо́живача, що́ мо́же бу́ти по́єднаним бе́зпосередньо зі схе́мою ко́мутатора. У ря́ді ви́падків ви́користовується для́ отр́имання ба́гаторівневої кри́вої ви́хідної на́пруги;– ви́хідний фільтр (Ф2), що́ за́безпечує якість ви́хідної на́пруги на́ по́трібному рівні для́ пе́редавання і спо́живання. Ємність у інверторів стру́му є не́обхідною для́ но́рмально́го фу́нкціонування схе́ми. Відзначимо, що́ не́ всі ці елементи є обов'язќовими у ко́нкретній схе́мі інвертора. Та́к, у інверторі на́пруги обов'язќовими зви́чайно є Ф1 і ВК, у інверторі стру́му до́ ни́х до́дається Ф2.Ри́с.6. Діаргами упр́авління клю́човими елементами інвертора на́пругиТранзисторні інвертори на́пруги
 • Мо́стова схе́ма тра́нзисторного інвертора на́пруги
Мо́стова схе́ма інвертора на́пруги за́стосовується на́ ве́ликих по́тужностях при́ підвищеному рівні на́пруги дже́рела жи́влення. Си́гнали упр́авління … на́дходять та́ким чи́ном, що́ в ко́жному на́півперіоді два́ тра́нзистора увімкнені, а два́ інших ви́мкнені.Існує два́ алѓоритму упр́авління клю́човими елементами інвертора на́пруги: си́метричний і не́симетричний. На́ ма́люнку на́ведено ча́сові за́лежності стру́мів і на́пруг для́ ци́х дво́х алѓоритмів. Ро́зглянемо при́нцип дії інвертора при́ си́метричному упр́авлінні.При́ по́дачі ке́руючих імпульсів , на́ тра́нзистори , на́ інтервалі ча́суГібридні і мережеві інвертори Grid Tie для Зеленого тарифу від компанії Правильне електроживлення … стру́м про́тікає по́ ко́нтуру: «+» ; ко́лектор емітер ; обм́отка тра́нсформатора () в пе́рвинному ко́лі; ко́лектор-емітер ; «-» . На́ цьо́му ж інтервалі на́копичується ре́активна енергія в ла́нцюзі на́магнічування тра́нсформатора , відбувається пла́вне на́ростання стру́му в пе́рвинної ла́нцюга за́ екс́поненціальним за́коном.На́ інтервалі … здійснюється ре́куперація енергії в дже́рело че́рез зво́ротні діоди по́ ко́нтуру: «+» ; ; про́тилежний зміст по́ відношенню до́ ; ; «-» . Стру́му дже́рела спа́дає до́ ну́ля.У пле́чі мо́ста інвертора на́пруги до́сить упр́авляти одн́им клю́чем для́ здійснення ста́білізації на́пруги на́ ви́ході інвертора (), інший клю́ч мо́жна утр́имувати в відкритому ста́ні, що́ ви́ключає впли́в інвертора на́ вхідне дже́рело. Ро́зглянемо при́нцип дії інвертора при́ не́симетричному алѓоритмі упр́авління.На́ інтервалі ча́су … за́ пе́ріод ро́боти дру́гого і тре́тього клю́чів в ла́нцюзі на́магнічування тра́нсформатора на́копичилася ре́активна енергія. На́ інтервалі … відбувається ре́куперація енергії в на́вантаження по́ ко́нтуру: «+» ; ; ко́лектор-емм́ітер ; «-» . Якщ́о на́ да́ному інтервалі стру́м не́ зни́зився до́ ну́ля (то́бто́ стру́м не́ по́міняв свій зна́к), то́ на́ інтервалі … енергія пе́редається в дже́рело по́ ко́нтуру: «+» ЕРС́ (); ; про́тилежний зміст по́ відношенню до́ ; ; «-» , при́ цьо́му утв́орюється «по́личка» в фо́рмі на́пруги .
 • На́півмостовий тра́нзисторний інвертор на́пруги
Ри́с.7. На́півмостовий тра́нзисторний інвертор на́пругиПринцип ро́боти схе́ми по́лягає в по́черговому підключенні тра́нзисторами , пе́рвинної обм́отки тра́нсформатора до́ ко́нденсаторів і . На́ інтервалі ча́су … відбувається за́ряд ко́ндесатора по́ ла́нцюгу: «+»; ; З 1; обм́отка тра́нсформатора пе́рвинної ла́нцюга ; ко́лектор-емітер ; «-» . На́ цьо́му ж інтервалі відбувається ро́зряд ко́нденсатора по́ ко́лу: «+» ; обм́отка тра́нсформатора пе́рвинної ла́нцюга ; ко́лектор-емітер ; «-» .До́ пе́реваг схе́ми інвертора мо́жна віднести: ма́лі втра́ти в си́ловому ла́нцюзі за́ ра́хунок ко́мутації одн́ого клю́ча на́ ко́жному та́кті ро́боти схе́ми. За́ ра́хунок ко́ндесатору підтримується ба́ланс стру́мів в схе́мі за́ пе́ріод ро́боти, що́ ви́ключає ви́никнення асиметричного ре́жиму на́магнічування тра́нсформатора. Крім то́го, в цій схе́мі ма́лий рівень зво́ротної на́пруги на́ клю́чах, то́му схе́ма мо́же ви́користовуватися при́ ви́соких вхідних на́пругах.
 • Тра́нзисторний інвертор на́пруги з се́редньою то́чкою
Ри́с.8. Тра́нзисторний інвертор на́пруги з се́редньою то́чкоюЦя схе́ма інвертора на́йбільш ро́зповсюджена в ни́зьковольтни́х пе́ретворювачах-інверторах. Особливістю да́ної схе́мі є те́, що́ пе́рвинна обм́отка ви́хідного тра́нсформатора ма́є ви́від від се́редини. За́ ко́жен на́півперіод на́пруги по́ че́рзі пра́цює один тра́нзистор і одн́а на́півобмотка тра́нсформатора. Да́на схе́ма відрізняється на́йбільшим ККД, ни́зьким рівнем пу́льсацій. До́сягається це́ за́ ра́хунок зме́ншення стру́му в пе́рвинній обм́отці і зме́ншення по́тужності, що́ ро́зсіюється в клю́чових тра́нзисторах.Не́зважаючи на́ те́, що́ в цьо́му инв́ерторі ви́користовується тра́нсформатор з ви́водом від се́редньої то́чки пе́рвинної обм́отки і до́ тра́нзисторів при́кладається по́двійна на́пруга, він ма́є пе́вні пе́реваги пе́ред мо́стовим і по́лумостовим инв́ерторами. У по́рівнянні з ни́м в мо́стовому инв́ерторі ви́користовується в два́ ра́зи більшу кількість клю́чів, а в на́півмостового клю́чі на́вантажені по́двоєним стру́мом на́вантаження. Обов'язќовим елементом інвертора є тра́нсформатор, що́ ма́є відвід від се́редньої то́чки пе́рвинної обм́отки. При́ ви́готовленні та́кого тра́нсформатора го́стро вста́є про́блема за́безпечення га́рної ма́гнітної зв'язќу між по́ловинками пе́рвинної обм́отки (ни́зької індуктивності ро́зсіювання). За́звичай, в ма́лопотужних пе́ретворювачах, це́й тра́нсформатор ма́є то́роїдальную ко́нструкцію і обидві по́ловинки пе́рвинної обм́отки мо́таються ра́зом (в два́ дро́ти). Якщ́о ж обм́отку не́можливо мо́тати в два́ дро́ти (на́приклад в по́тужних тра́нсформаторах), то́ її се́кціонуючою і окр́емі се́кції по́ловинок пе́рвинній обм́отки мо́тають упереміш. За́звичай, в на́мотаних та́кими спо́собами тра́нсформаторах вда́ється зни́зити індуктивність ро́зсіювання між по́ловинками пе́рвинної обм́отки до́ де́яких до́пустимих ме́ж. Але на́віть в цьо́му ви́падку, якщ́о не́ вжи́вати особливих за́ходів, на́ що́ за́микаються тра́нзисторах з'явл́яються не́безпечні ви́киди на́пруги, зда́тні по́шкодити тра́нзистор.Амп́літуда на́пруги імпульсів в по́ловині пе́рвинної обм́отки зро́стає до́ зна́чення , а на́пруга на́ ко́жному тра́нзисторі до́сягає зна́чення (ЕРС́ са́моіндукції + ).Се́редній стру́м че́рез ко́жен тра́нзистор до́рівнює по́ловині стру́му жи́влення від ме́режі жи́влен Сонячні інвертори для зрошення від компанії Правильне електроживлення

Статьи

 • Гібридні і мережеві інвертори Grid Tie для Зеленого тарифу від компанії Правильне електроживлення
 • Якісні інвертори напруги з контролером заряду для підключення сонячних батарей купляйте в компанії Правильне електроживлення
 • Сонячні інвертори для зрошення від компанії Правильне електроживлення
 • Гібридний інвертор IMEON від компанії Правильне електроживлення
 • Гібридний інвертор IMEON 3.6 від компанії Правильне електроживлення
 • Високоякісні інвертори напруги з правильною синусоїдою від компанії Правильне електроживлення
 • ϟ Сонячні інвертори . Купити інвертор для сонячних панелей у Львові . Інтернетмагазин електротехніки та електрообладнання
 • Гібридний інвертор EYEN APC 1000 Вт 1224 В від компанії Правильне електроживлення
 • Інвертори напруги для сонячних батарей та електростанцій . ІваноФранківськ в Україні ЕКО ЕНЕРГІЯ
 • Сонячні інвертори мережеві гібридні автономні купити за вигідною ціною. Україна Луцьк. Київ