Мутновская геоэс крупнейшая геотермальная электростанция россии. Альтернативные источники энергии.
Альтернативные источники энергии

электронный журнал

Мутновская геоэс крупнейшая геотермальная электростанция россии.Геотремальные электростанции в России Ге́отермальна енергія - це́ те́пло зе́мних на́др. Ге́отермальна енергія – це́ те́пло зе́мних на́др. Ви́робляється во́но в гли́бинах і на́дходить до́ по́верхні Зе́млі в різних фо́рмах і з різною інтенсивністю. На́ де́якій гли́бині – від де́сятків до́ со́тень ме́трів – те́мпература ґрунту три́мається по́стійною, во́на до́рівнює се́редньорічній те́мпературі по́вітря біля по́верхні Зе́млі. У цьо́му ле́гко пе́реконатися, спу́стившись в до́сить гли́боку пе́черу. Ро́зігрів гли́бинних ша́рів Зе́млі по́в’язують, го́ловним чи́ном, з ро́зпадом ра́діоактивних елементів, які та́м зна́ходяться, хо́ча на́зивають і інші дже́рела те́пла, на́приклад фізико-хімічні, те́ктонічні про́цеси в гли́боких ша́рах зе́мної ко́ри і ма́нтії. Але чи́м би́ це́ не́ бу́ло обумовлено, те́мпература гірських по́рід і по́в’язаних з ни́ми рідких і га́зоподібних су́бстанцій з гли́биною зро́стає. З ци́м явищем сти́каються гірники – в гли́боких ша́хтах за́вжди жа́рко. На́ гли́бині 1 км три́дцятиградусна спе́ка – но́рмальне явище, а гли́бше те́мпература ще́ ви́ще. У се́редньому те́мпература з гли́биною зро́стає на́ 2,5-3 ° C на́ ко́жні 100 м. Відношення різниці те́мператур між дво́ма то́чками, що́ ле́жать на́ різній гли́бині, до́ різниці гли́бин між ни́ми на́зивають ге́отермічних гра́дієнтом. Зво́ротна ве́личина – ге́отермічний ща́бель, або інтервал гли́бин, на́ якому те́мпература підвищується на́ 1 ° C. Чи́м ви́ще гра́дієнт і відповідно ни́жчий сту́пінь, ти́м бли́жче те́пло гли́бин Зе́млі підходить до́ по́верхні і ти́м більш пе́рспе́ктивний да́ний ра́йон для́ ро́звитку ге́отермальної енергетики. Втім, для́ цілей ге́отермальної енергетики да́ні про́ те́мператури на́ гли́бинах по́над 10 км по́ки не́ ста́новлять пра́ктичного інтересу. На́ гли́бинах в кілька кілометрів ба́гато те́пла, але як йо́го підняти? Ге́отермальна енергетика – ви́робництво електричної і те́плової енергії на́ ге́отермальних ста́нціях за́ ра́хунок те́плової енергії, що́ міститься в на́драх зе́млі. Дже́релом та́кої енергії для́ бу́дівлі і спо́руди є те́пловий на́сос. На́ відміну від інших те́плогенераторів (га́зових, ди́зельних, електричних), він за́бирає на́копичену зе́млею або підземними ґрунтовими во́дами те́пло і пе́редає йо́го в бу́динок. Во́лодіє ви́соким, в по́рівнянні з іншими си́стемами те́плопостачання, ко́ефіцієнтом ефективності. Те́пловий на́сос мо́же по́вністю по́крити по́треби бу́динку у те́плі, ГВС, за́безпечити па́сивне ко́ндиціювання, одн́очасно ви́конуючи фу́нкції енергозберігаючої си́стеми ве́нтиляції. Ви́трати електроенергії в по́рівнянні з тра́диційними си́стемами опалення / ко́ндиціонування зме́ншуються в 2 ра́зи. При́нцип ро́боти те́плового на́соса – «хо́лодильник на́впаки». Пра́цює на́ електроенергії, але ви́дається те́плова по́тужність в 3-5 ра́зів більше ніж ви́трачається електроенергії. Те́рмін слу́жби та́кого на́соса- 15-25 ро́ків. Пе́реваги те́плових на́сосів: Пра́цюють цілорічно, то́му що́ ви́користовують ста́більне дже́рело по́стійної по́зитивної те́мператури.
Осн́ащені фу́нкцією охолодження – за́безпечують па́сивне ко́ндиціонування бу́дівлі че́рез си́стему опалення.
Ма́ють вбу́дований бо́йлер, який на́гріває во́ду для́ по́бутових по́треб або ба́сейну.
Спе́ціальний мо́дуль в ни́х відбирає те́пло з ви́тяжного по́вітря і пе́редає йо́го в си́стему збо́ру те́пла (ре́куператор-те́плообмінник).
В Ісландії в да́ний ча́с більше 60% всієї спо́живаної енергії бе́руть з Зе́млі. У то́му чи́слі за́ ра́хунок ге́отермальних дже́рел за́безпечується 90% опалення і 30% ви́роблення електроенергії. До́дамо, що́ інша ча́стина електроенергії в кра́їні ви́робляється на́ ГЕ́С, то́бто́ та́кож з ви́користанням по́новлюваного дже́рела енергії, за́вдяки чо́му Ісландія ви́глядає пе́вним світовим екологічним ста́ндартом. Ви́користання ге́отермальної енергії в XX сто́літті по́мітно до́помогло Ісландії в економічних відносинах. До́ се́редини ми́нулого сто́ліття во́на бу́ла ду́же бідною кра́їною, за́раз за́ймає пе́рше місце в світі за́ вста́новленою по́тужністю і ви́робництвом ге́отермальної енергії на́ ду́шу на́селення і зна́ходиться в пе́ршій де́сятці по́ абс́олютній ве́личині вста́новленої по́тужності ге́отермальних електростанцій. Одн́ак її на́селення скла́дає всьо́го 300 ти́сяч чо́ловік, що́ спро́щує за́вдання пе́реходу на́ екологічно чи́сті дже́рела енергії: по́треби в ній в цілому не́великі. Крім Ісландії ви́сока ча́стка ге́отермальної енергетики в за́гальному ба́лансі ви́робництва електроенергії за́безпечується в Но́вій Зе́ландії і ост́рівних де́ржавах Південно-Східної Азії (Філіппіни та́ Індонезія), кра́їнах Це́нтральної Америки і Східної Афр́ики, те́риторія яких та́кож ха́рактеризується ви́сокою се́йсмічною і ву́лканічною акт́ивністю. Для́ ци́х кра́їн при́ їх ни́нішньому рівні ро́звитку і по́требах ге́отермальна енергетика вно́сить ва́гомий вне́сок в со́ціально-економічний ро́звиток. Ви́користання ге́отермальної енергії ма́є до́сить да́вню історію. Один з пе́рших відомих при́кладів – Італія, Мутновская ГеоЭС на Камчатке . Плюсы и минусы геотермальной энергетики містечко в про́вінції То́скана, ни́ні зва́не Ла́рдерелло, де́ ще́ на́ по́чатку XIX сто́ліття місцеві га́рячі те́рмальні во́ди, які по́ступають із на́др зе́млі при́родним шля́хом або ви́добуваються з не́глибоких све́рдловин, ви́користовувалися в енергетичних цілях.
Во́да з підземних дже́рел, ба́гата бо́ром, вжи́валася ту́т для́ отр́имання бо́рної ки́слоти. Спо́чатку цю́ ки́слоту отр́имували ме́тодом ви́парювання в за́лізних бо́йлерах, а в якості па́лива бра́ли зви́чайні дро́ва з на́йближчих лісів, але в 1827 ро́ці Фра́нческо Ла́рдерел ство́рив си́стему, яка пра́цювала на́ те́плі са́мих во́д. Одн́очасно енергію при́родного во́дяної па́ри по́чали ви́користовувати для́ ро́боти бу́рових уст́ановок, а на́ по́чатку XX сто́ліття – і для́ опалення місцевих бу́динків і те́плиць. Та́м же́, в Ла́рдерелло, в 1904 ро́ці те́рмальний во́дяна па́ра ста́ла енергетичним дже́релом для́ отр́имання електрики.
При́клад Італії в кінці XIX-по́чатку XX сто́ліття по́чали на́слідувати де́які інші кра́їни. На́приклад, в 1892 ро́ці те́рмальні во́ди впе́рше бу́ли ви́користані для́ місцевого опалення в США́ (Бо́йсе, шта́т Айд́ахо), в 1919-м – в Японії, в 1928-м – в Ісландії. У США́ пе́рша електростанція, яка пра́цювала на́ гідротермальній енергії, з’явилася в Ка́ліфорнії на́ по́чатку 1930-х ро́ків, в Но́вій Зе́ландії – в 1958 ро́ці, в Ме́ксиці – в 1959-му́, в Ро́сії (пе́рша в світі бінарна Ге́оЕС) – в 1965-му́ . Ви́роблення електроенергії ви́магає більш ви́сокої те́мператури гідроджерел ніж для́ опалення – більше 150 ° C. При́нцип ро́боти ге́отермальної електростанції (Ге́оЕС) схо́жий з при́нципом ро́боти зви́чайної те́плової електростанції (ТЕ́С). По́ су́ті, ге́отермальна електростанція – різновид ТЕ́С.
На́ ТЕ́С в ро́лі пе́рвинного дже́рела енергії ви́ступають, як пра́вило, ву́гілля, га́з або ма́зут, а ро́бочим тілом слу́жить во́дяна па́ра. Па́ливо, зго́раючи, на́гріває во́ду до́ ста́ну па́ри, яка обертає па́рову ту́рбіну, а во́на ге́нерує електрику. Відмінність Ге́оЕС по́лягає в то́му, що́ пе́рвинне дже́рело енергії ту́т – те́пло зе́мних на́др і ро́боче тіло у ви́гляді па́ри на́дходить на́ ло́паті ту́рбіни електрогенератора в «го́товому» ви́гляді пря́мо з ви́добувної све́рдловини. Існують три́ осн́овні схе́ми ро́боти Ге́оЕС:
 1. пря́ма, з ви́користанням су́хої (ге́отермальної) па́ри;
 2. не́пряма, на́ осн́ові гідротермальної во́ди;
 3. змішана, або бінарна.
За́стосування тієї чи́ іншої схе́ми за́лежить від агр́егатного ста́ну і те́мператури енергоносія. При́нцип ро́боти Ге́оЕС на́ су́хій па́рі. Ге́отермальна па́ра, що́ на́дходить з ви́добувної све́рдловини, про́пускається бе́зпосередньо че́рез па́рову ту́рбіну. Ге́оЕС з не́прямою схе́мою ро́боти в на́ш ча́с на́йпоширеніші. Во́ни ви́користовують га́рячу підземну во́ду, яка під ви́соким ти́ском на́гнітається в ви́парник, де́ ча́стина її ви́паровується, а отр́имана па́ра обертає ту́рбіну. У ря́ді ви́падків по́трібні до́даткові при́строї і ко́нтури для́ очищення ге́отермальної во́ди і па́ри від агр́есивних спо́лук. При́нцип ро́боти Ге́оЕС з не́прямою схе́мою. Га́ряча підземна во́да з ви́добувної све́рдловини на́гнітається в ви́парник, а отр́имана па́ра по́дається в ту́рбіну.
Відпрацьована па́ра на́дходить в све́рдловину на́гнітання або ви́користовується для́ опалення при́міщень, – в цьо́му ви́падку при́нцип то́й же́, що́ при́ ро́боті ТЕ́Ц. На́ бінарних Ге́оЕС га́ряча те́рмальна во́да вза́ємодіє з іншою рідиною, яка ви́конує фу́нкції ро́бочого тіла з більш ни́зькою те́мпературою ки́піння. Обидві рідини про́пускаються че́рез те́плообмінник, де́ те́рмальна во́да ви́паровує ро́бочу рідину, па́ри якої обертають ту́рбіну.
Ця́ си́стема за́мкнута, що́ ви́рішує про́блеми ви́кидів в атм́осферу. Крім то́го, ро́бочі рідини з по́рівняно ни́зькою те́мпературою ки́піння до́зволяють ви́користовувати в якості пе́рвинного дже́рела енергії і не́ ду́же га́рячих те́рмальних во́д. Цікаві фа́кти про́ гідротермальну енергію:
 1. Ви́користання ге́отермальної енергії да́є ду́же ни́зький рівень ви́кидів па́рникових га́зів – при́близно три́ відсотки від ви́кидів ву́глекислого га́зу від ви́кидів електростанцій, які пра́цюють на́ ви́копному па́ливі.
 2. Ге́отермальна енергія ши́роко ви́користовується в Ка́ліфорнії на́ більш ніж 30 ге́отермальних електростанцій, ви́робляють по́над 90% від ге́отермальної електроенергії в США́.
 3. Пи́тома ва́га ге́отермальної енергії в електроенергії ста́новить ме́нше 1 відсотка від за́гального обс́ягу електроенергії, ви́робленої в США́.
 4. Ге́отермальна енергія ма́є мінімальний не́гативний впли́в на́ на́вколишнє се́редовище.
 5. Ге́отермальна енергія не́ за́лежить від Со́нця, на́ відміну від інших по́новлюваних дже́рел енергії.
 6. Ге́отермальна енергія бе́реться від Зе́млі за́ до́помогою ге́отермальних те́плових на́сосів.
 7. У де́яких ра́йонах Ісландії, га́ряча во́да з ге́отермальних електростанцій про́ходить під тро́туарами і до́рогами, що́б ро́зтоплювати на́ ни́х лід.
Геотермальные электрические станции

Статьи

 • Мутновская ГеоЭС на Камчатке . Плюсы и минусы геотермальной энергетики
 • АО Дальэнергосетьпроект произвело модернизацию Мутновской геотермальной электростанции . ТЕХНОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГ ИННОВАЦИИ
 • Геотермальные электрические станции
 • Общие сведения . ВерхнеМутновская ГеоЭС
 • На Мутновской ГеоЭС установлен новый сепаратор новости ТЭК на
 • Мутновская геотермальная электростанция Камчатка . Ants in Pants
 • Мутновская ГеоЭС и малая Долина Гейзеров — Cogito ergo sum
 • Мутновская геотермальная электростанция . Мир невидимого
 • Энергия Мутновской ГеоЭС . Как работают геотермальные электростанции
 • Мутновские геотермальные станции подтвердили статус крупнейших объектов ВИЭ России Новости электротехники Элек.ру